Hổ trợ trực tuyến

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Trưởng Phòng Kinh Doanh - 0983.838.165

Cán bộ cửa hàng

Cán bộ cửa hàng - 0965.230.666

Giải Thưởng

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 38
 • Hôm nay 129
 • Hôm qua 65
 • Trong tuần 605
 • Trong tháng 1,721
 • Tổng cộng 186,471

Bộ Thí nghiệm Bentonite

Việt Nam

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp:
Thiết bị thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định xây dựng, giao thông
- Thí nghiệm thép kim loại: máy kéo thép, siêu âm cốt thép, siêu âm mối hàn…
- Thí nghiệm bê tông, xi măng: Máy nén bê tông, máy nén xi măng, khuôn đúc bê tông, tỷ trọng xi măng, siêu âm bê tông…
- Thí nghiệm nhựa đường, nhũ tương: Máy nén Marshall, giãn dài nhựa, hóa mềm nhựa, máy chiết li tâm, bốc cháy nhựa…
- Thí nghiệm cốt liệu: sàng, nén dập đá,

 

  1. ChuÈn bÞ mÉu thÝ nghiÖm

  dïng n­íc cÊt  ®Î pha chÕ bentonite bét thµnh dung dÞch ®Ó thÝ nghiÖm

  Hµm l­îng chén 90g bét ben + 1500ml n­íc cÊt

  Trén mÉu:

  M¸y khuÊy tèc ®é quay 600 vßng/ phót. Sau khi ®· ®ong n­íc vµo ca, l¾p ca vµo m¸y trén, cho tõ tõ bét ben vµo ca ®ang ®­îc khuÊy ( tr¸nh cho toµn bé vµo se bi vãn côc).

  Thêi gian trén 15 phót.

  1. c¸c ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm

  2.1  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l­îc riªng:

  C©n cã cÊu t¹o gåm: Ca ®ùng mÉu coa thÓ tÝch 200ml, ca ®­îc g¾n víi cÇn coa kh¾c v¹ch vµ cã bät n­íc ®Ó c©n b»ng khi c©n.

  2.1.1        C¸ch tiÕn hµnh:

  §æ ®Çy dung dÞch vµo c©n, sao cho khi ®Ëy n¾p cã mét l­îng nhá trµn ra ngoµi ( dÊu hiÖu ®æ ®Çy)

  §Æt c©n lªn gi¸ ®ì, c©n b»ng bät n­íc, trÞ sè cña träng l­îng riªng ®äc ®­îc trªn thang ®o.

  §¬n vÞ tÝnh lµ g/cm3
  ThÝ nghiÖm 2 lÇn ®Ó lÊy trung b×nh.

  2.2  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é nhít

  Dông cô thÝ nghiÖm:

  PhÔu cã lç ®­êng kÝnh 5mm

  Ca cã thÓ tÝch 700ml chia lam 2 ng¨n 500ml vµ 200ml

  L­íi ca cã lç 1mm

  ®ång hå bÊm d©y chÝnh x¸c 0,1 gi©y

  2.2.1 C¸ch tiÕn hµnh:

  KhuÊy l¹i dung dÞch nh­ trªn

  §æ 700ml dung dÞch vµo phÔu.

  §o thêi gian ch¶y cña 500ml dung dÞch

  §o 2 lÇn lÊy trung b×nh

  §¬n vÞ cña ®é nhít gi©y.

  2.3  Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l­îc h¹t > 0.075mm

  Dông cô thÝ nghiÖm:

  B×nh b»ng nhùa cã thÓ tÝch 500ml, phÇn d­íi lµ mét èng thñy tinh bªn c¹nh cã g¾n thang chia ®é ®Õn 0.1cm3.

  2.3.1 C¸ch tiÕn hµnh:

  KhuÊy l¹i dung dÞch nh­ trªn:

  §æ vµo b×nh l¾ng 50ml dung dÞch sÐt, ®á thªm 450ml n­íc, nót l¹i råi l¾c thËt kü, sau ®ã ®Æt b×nh l¾ng ë vÞ trÝ th¶ng ®øng trong 3 phót thi ®o thÎ tÝch c¸t l¾ng xuèng theo thang ®é.

  §äc sè råi nh©n 2 ®­îc hµm l­îng c¸t.

  §¬n vÞ cña hµm l­îng c¸t : % thÓ tÝch.

  ThÝ nghiÖm 2 lÇn lÊy trung b×nh.

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Đối tác

Top

   (0)